Drogi kliencie, wszystkie złożone teraz zamówienia, zostaną nadane do wysłania po 08.07.20204

Centrum informacji oraz pomocy

Znajdź odpowiedzi na pytania

Regulamin

Regulamin sklepu butchersklep.pl z dnia 25.10.2023 r.

§1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży pomiędzy jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym butchersklep.pl

2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.10.2023 r.

3. Adresy do kontaktu: ul. Astronoma Jana Gadomskiego 31, 32-065 Krzeszowice. E-mail: [email protected], tel. +48798795155

§2. Definicje

1. Administrator danych / Sprzedawca – RAF-POL Rafał Tomasikiewicz, ul. Astronoma Jana Gadomskiego 31, 32-065 Krzeszowice, NIP: 9452046459.

2. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail), podany w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia.

3. Cena Produktu – wartość Produktu, bez kosztów dostawy.

4. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie przeglądarki Użytkownika.

5. Dane osobowe – dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby fizycznej w sposób pośredni lub bezpośredni.

7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. Formularz zawiera poniższe dane: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (będący loginem), adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, miejscowość, kod pocztowy), adres dostawy, jeśli inny niż adres zamieszkania, hasło, zawierające wielkie i małe litery, cyfry i minimum 1 znak specjalny.

8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka, określenie sposobu dostawy i płatności.

9. Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Klienta w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.

10. Klient – Konsument, który zawarł Umowę albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy..

11. Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedawcą, niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobą działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.

12. Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedawcy dla Klienta w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów przed zakupem.

14. Login – adres e-mail Użytkownika.

15. Osoba trzecia – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w rozumieniu przepisów prawa polskiego inna niż Klient i Sprzedawca.

16. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych na Stronie internetowej

17. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

18. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

19. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

20. Sklep / Strona internetowa – https://www.butchersklep.pl.

21. Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Sprzedawca, w szczególności pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, pandemia, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu), cyberataki (np. DDOS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe.

22. Umowa / Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, w języku polskim.

23. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§3. Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty wymagane jest korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej z włączoną obsługą cookies oraz posiadanie numeru telefonu komórkowego.

2. W przypadku problemów z działaniem Strony internetowej prosimy o kontakt z pomocą techniczną pod adresem e-mail: [email protected]

§4. Konto

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu
rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected] lub na adres Sprzedawcy.

§5. Zamówienia

1. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia w Sklepie oraz
akceptację Regulaminu. Wymagane jest także dokonanie płatności z góry.

2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

3. Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Sprzedawca dopuszcza obniżenie Ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego bądź na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek.

5. Jeżeli Produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej Produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w Koszyku.

6. Ceną Produktu wiążącą dla Sprzedawcy i Klienta jest cena, która wyświetla się Klientowi w Sklepie przed dokonaniem zapłaty.

7. Na wszystkie zamówione Produkty w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę się na stosowanie dokumentów w postaci elektronicznej, w szczególności faktury sprzedaży (e-faktura) lub paragonu fiskalnego (e-paragon), i na doręczanie ich pocztą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail.

§6. Realizacja Umowy Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie i dokonaniu płatności.

§7. Dostawa i płatności

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.

4. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska DPD.
b. Przesyłka kurierska DPD Food.
5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
c. płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, kodem BLIK oraz przelewem natychmiastowym.

6. Klient może skorzystać z następujących operatorów płatności:
a. zapłata za pomocą przelewy24 , tj. PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014;

7. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta w terminie 24 godzin od zaksięgowania wpłaty.

8. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się pod adresem: https://butchersklep.pl/centrum-informacji-oraz-pomocy/dostawa-i-platnosci/

§8. Zwroty

1. Zwroty prosimy kierować na adres: ul. Astronoma Jana Gadomskiego 31, 32-065 Krzeszowice

§9. Prawa i obowiązki Klienta

1. Klient zobowiązuje się:

a. Posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (nie może naruszać praw osób trzecich).
b. Uprzednio sprawdzić, czy spełnia wymagania techniczne do korzystania ze Strony internetowej.
c. Nie korzystać ze Strony internetowej w sposób zakłócający funkcjonowanie lub naruszający prawo.
d. Korzystać ze Strony internetowej zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z prawem, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. Zabrania się, w szczególności wykorzystywania Strony internetowej do prowadzenia jakiejkolwiek działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa oraz popełniania deliktów.
e. Nie podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych osób lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
f. Nie generować nadmiernego lub nieproporcjonalnego obciążenia łącz i innej infrastruktury, w oparciu o którą dostępna jest Strona internetowa.

§10. Prawa i obowiązki Sprzedawcy

1. Sprzedawca ma prawo do:
a. Informowania drogą elektroniczną, o ważnych powiadomieniach związanych z realizacją zamówienia.
b. Wysyłania ofert do osób, które wyrażą zgodę na ich otrzymywanie.
c. Pytania o ogólną opinię i poziom zadowolenia korzystania ze Strony internetowej. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet drogą elektroniczną.
d. Badania sposobu korzystania ze Strony internetowej poprzez zbieranie anonimowych informacji pozwalających udoskonalać Stronę internetową funkcjonalnie i technicznie (np. rozdzielczość ekranu, rodzaj używanej przeglądarki, liczba kliknięć w określone zakładki itd.).
e. Stosowania cookies dotyczących preferencji reklamowych, których zasady działania są szczegółowo opisane w Polityce Prywatności, a które służą do dopasowania oferty dla Klienta na podstawie jego zainteresowań, kliknięć na Stronie internetowej, historii odwiedzin bądź innych przekazanych przez Klienta preferencji prezentacji towarów.
f. Zmian właściwości lub funkcjonalności Strony internetowej, według własnego uznania, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanych usług na rzecz Klienta.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie usług.

3. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Strony internetowej, w tym usług z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa.

§11. Odpowiedzialność

1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem ze Strony internetowej.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Niepoprawnie wpisane dane przez Klienta.
b. Brak dostępu do sieci Internet przez Klienta albo ograniczenia w jego dostępności.
c. Ograniczenia lub/i nieprawidłowe działanie oprogramowania albo urządzeń należących do Klienta, które stanowią podstawę do korzystania ze Strony internetowej.
d. Niekompatybilność urządzeń końcowych Klienta z infrastrukturą techniczną Strony internetowej.
e. Przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej, spowodowane Siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem Osób trzecich. W przypadku powstałych problemów z Zamówieniami zostaną dokonane stosowne korekty na rzecz Klienta.
f. Poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek jego działań, bądź zaniechań.
g. Poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek działania lub/i zaniechania Osób trzecich, na które nie miał wpływu Sprzedawca.
h. Poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia Siły wyższej.
i. Poniesione szkody jak i utracone korzyści przez Klienta, na skutek przekazania Danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania.
j. Linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzane przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców. Sprzedawca nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

§12. Odstąpienie od umowy

1. Jeżeli Klient, który jest konsumentem zamówił w Sklepie Produkt, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o czym stanowi art. 38 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. W wypadkach innych niż określone w punkcie 1 powyżej, Klient, który jest konsumentem może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Ww. termin jest zachowany, jeśli Klient złoży Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed jego upływem i rozpoczyna się w dniu, w którym Sprzedawca dostarczył Klientowi produkt. W celu odstąpienia od Umowy Klient powinien przesłać taką informację Sprzedawcy, na adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

Następnie, Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Jeśli Klient będący konsumentem odstąpi skutecznie od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwóci w ciągu 14 dni od dnia, kiedy otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, wszelkie płatności dokonane przez Klienta, też koszty dostawy produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy zamówienia przekraczających najtańszy dostępny w Sklepie sposób, jeśli taki wybrał Klient.

Sprzedawca zwróci Klientowi środki za pośrednictwem takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient przy zawarciu Umowy, chyba że Klient wybrał inny sposób zwrotu.

Klient zwróci Sprzedającemu zamówienie niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy w sposób ustalony ze Sprzedawcą.

5. Klient zobowiązany jest do należytego zapakowania i zabezpieczenia przesyłki zawierającej zwracany towar (w przypadku towarów w opakowaniach szklanych również odpowiedniego oznaczenia przesyłki zgodnie z obowiązującymi standardami – informacja w widocznym miejscu: „ostrożnie szkło”, „fragile”, „góra/dół”).

6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za nienależyte zabezpieczenie przesyłki.

7. Przed odstąpieniem od umowy, konsument nie powinien korzystać z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towarów. W przeciwnym razie konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towarów. Klient nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez konsumenta otwarte.

8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca).

§13. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Obsługa płatności odbywa się poza Sklepem.

3. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony Danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§14. Reklamacje i gwarancja

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. W przypadku, gdy produkt jest niezgodny z umową, Klient może zgłosić reklamację na zasadach opisanych poniżej.

2. Klient, który jest konsumentem może zgłosić reklamację z tytułu rękojmi e-mailem na adres Sprzedawcy: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien podać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia oraz opisać powód, dla którego zgłasza reklamację. Sprzedawca zaleca zrobienie zdjęć lub nagrania video reklamowanego produktu, na którym widoczne będą etykieta produktu i zgłaszane wady, a następnie załączenie ww. zdjęć (filmów) w zgłoszeniu reklamacyjnym. Jeśli Klient nie poda przynajmniej tych danych, rozpatrzenie reklamacji może się przedłużyć.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację i przekaże Klientowi swoje stanowisko niezwłocznie, ale maksymalnie w terminie 14 dni licząc od dnia, kiedy ją otrzymał. Jeśli Sprzedawca w tym terminie nie ustosunkuje się do reklamacji, oznacza to, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

4. Ze względu na charakter produktu i konieczność jego odpowiedniego przechowywania, wszystkie reklamacje i skargi powinny być zgłoszone nie później niż w ciągu 24 godzin od czasu odebrania przesyłki. Zareklamowane produkty muszą pozostać w oryginalnym opakowaniu. Dopóki reklamacja nie zostanie rozpatrzona muszą być przechowywane w odpowiednich warunkach chłodniczych (produkty chłodzone w urządzeniu chłodniczym, produkty mrożone w zamrażarce). Reklamacje zgłoszone po upływie 24 godzin od czasu odebrania przesyłki mogą nie zostać uwzględnione.

5. Oczywiste uszkodzenia mechaniczne opakowania powstałe podczas transportu powinny zostać niezwłocznie zgłoszone przewoźnikowi dostarczającemu przesyłkę, a także najlepiej udokumentowane fotograficznie lub w formie video w trakcie odbierania przesyłki.

9. Jeśli Sprzedawca uzna zasadność reklamacji produkty niezwłocznie zostaną wymienione i dostarczone do Klienta, na koszt Sprzedawcy.

10. Klient jest zobowiązany odesłać zareklamowane towary w kolejnym dniu roboczym po uznaniu reklamacji na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy, w opakowaniu zabezpieczającym (styrobox oraz wkłady chłodnicze). Klient może też porozumieć się ze Sprzedawcą, że Sprzedawca odbierze od niego
towar własnym transportem chłodniczym.

Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli Klient nie jest konsumentem, chyba że strony ustaliły inaczej.

11. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Klient uprawniony jest do złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
Podmiot,, do którego można skierować skargę zależy od wyboru Klienta.

12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§15. Własność intelektualna

1. Sprzedawca jest właścicielem Strony internetowej, w tym opisów, artykułów i autorskich zdjęć.

2. Żadna osoba nie ma prawa posługiwać się nazwą Strony internetowej oraz materiałami wskazanym w ust. 1 powyżej w sposób naruszający prawa Sprzedawcy, w szczególności wizerunek lub dobre interesy.

3. Zabrania się, w szczególności, bez zgody Sprzedawcy do kopiowania zawartości Strony internetowej, w szczególności elementów graficznych lub opisowych.

§16. Postanowienia końcowe

1. Strona każdego Produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis Produktu, cena, termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, czas i sposób dostawy. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta do realizacji (Klient otrzyma maila o przyjęciu Zamówienia do realizacji).

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia. O każdej zmianie warunków Regulaminu, Klient zostanie poinformowany na co najmniej 14-dni przed planowanym wejściem w życie nowego regulaminu, o ile posiada Konto w Sklepie.

3. W przypadku zmiany Regulaminu w trakcie realizacji Zamówienia stosuje się postanowienia obowiązujące w dniu rozpoczęcia realizacji Zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta, zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.

5. W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

6. Sprzedawca zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


Załącznik nr 1

Wzór odstąpienia od Umowy

________________________
Miejscowość, dnia

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja, niżej podpisana(y) ________________________, ________________________
(imię i nazwisko, adres e-mail)

odstępuję od umowy zawartej na stronie internetowej www.butchersklep.pl w dniu _________,

numer zamówienia ________________________ w odniesieniu do następujących produktów:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________
(data, podpis)